PROGRAM FÖR VÅREN 2024

Vårens program är nu avslutat och nu pågår arbetet med höstens program.

Vi önskar alla en trevlig sommar och så ses igen på höstens föreläsningar!

 

Från Svenska Humanistiska Förbundets ordförande

Uppsala i april 2024

Kära humanistvänner!

Nu har det gått en tid sedan många av oss träffades i Varberg. Det blev minnesvärda dagar med ett enastående intressant eftermiddagsprogram och en fin middag i tjusig lokal som Varbergs humanistiska förening stod för. Tack än en gång för utmärkt genomförda dagar!

Sedan dess borde kanske våren kommit lite längre, men vi får glädjas över ljusa och längre dagar.

Under årsmötet aktualiserades frågan om Svenska Humanistiska Förbundets
ställningstaganden i humanistiska frågor, detta med anledning av ett förslag om att på något sätt – genom ett riktat uttalande och eventuellt ekonomiskt stöd till lämplig biståndsorganisation reagera anledning av kriget i Gaza. Den minnesgode minns att vi agerade i den riktningen för två år sedan strax efter Rysslands attack mot Ukraina. Efter en kort diskussion fattade årsmötet beslut om att denna gång inte agera enligt förslagsställarens önskan, utan se vårt stöd till Ukraina 2022 som ett undantag. Jag vill understryka att de enskilda lokalförbunden givetvis är fria att fatta annat beslut i frågan. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att se över vårt dokument ”Humanism i vår tid”, vilket ligger på vår hemsida, varifrån den kan skrivas ut. Gör gärna det och ge som information till personer som undrar vad Svenska Humanistiska Förbundet står för! Vi i styrelsen har granskat texten, som skrevs om för inte så många år sedan, och kommer vid nästa styrelsemöte, i maj, att fatta beslut om huruvida vi kommer att ändra något i dokumentet. I texten läser ni formuleringar som

Idag talas allt mer om vikten av humanism och ett humanistiskt perspektiv. Vi vill
gärna se det som ett verktyg i kampen mot totalitära tendenser, kunskapsmotstånd, intolerans och rasism…Det finns friheter och rättigheter som är oförytterliga i den mänskliga samlevnaden. Humanismen är en livshållning till deras försvar, och anknyter till FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna från 1948. Uppgiften att värna humanistiska värden blir allt mer angelägen, inte minst eftersom humanism i denna betydelse i dag är hotad…Rasism, främlingsfientlighet, hets mot folkgrupp i eget eller främmande land uppfordrar en humanistiskt sinnad människa till handling. Brott mot freden, mänskligheten, folkrätten och medborgerliga rättigheter är man faktiskt skyldig att försöka förhindra. Man kan kalla detta för ett humanistiskt imperativ. Svenska Humanistiska Förbundet, som förstår begreppet humanism i alla dess olika betydelser, vill verka för en sådan aktiv humanistisk hållning.

Jag tror att textutdragen visar var Svenska Humanistiska Förbundet står i frågor om mänskliga rättigheter, fred, demokrati, men eftersom den viktiga texten ska vara ett levande dokument är det möjligt att något i det kommer att förtydligas ytterligare.

Sedan vi sågs i Varberg har också ett ordförandesamråd via Zoom ägt rum. Några lokalförbund saknade representation, men de allra flesta deltog när vi diskuterade läget i lokalförbunden. Man imponeras sannerligen av verksamheten. Vilken bredd, vilka intressanta föredrag! Allt från Dostojevskij till Ola Larsmo. Vi diskuterade också styrelsearbetet, och att det kan vara svårt att förnya, och alls få ihop, en styrelse. Viktigt är då, förutom att det är attraktivt och givande att vara styrelseledamot, att styrelseledamöterna delar på uppgifterna, så att inte en ordförande står för allt eller det mesta av vad som ska göras, och inte minst att valberedningen är aktiv i god tid. Nätverkande framhölls också som en viktig faktor. Under hösten kommer vi att kalla till ett nytt samråd med särskilt fokus på valberedningarnas viktiga roll.

Nu slutligen önskar jag alla en riktigt härlig vår! Vi lever i en tid då den finns otroligt mycket för oss humanistvänner att fundera över och diskutera även utöver den på så många sätt skrämmande utvecklingen i världen: kulturkanon, skolan, det svenska språkets framtid…

På måndag besöker jag Lidingö Humanistiska Sällskap för att tala under rubriken ”Den sökande Strindberg”. Det ser jag fram emot!

Katarina