1. Namn, ändamål och säte
  Förbundets namn är Uddevalla Humanistiska Förbund.
  Uddevalla Humanistiska Förbund är en fristående ideell, partipolitiskt och religiös obunden förening, Förbundets ändamål är att utveckla och främja humanistisk bildning genom föredrag, diskussioner, studiebesök med mera. Begreppet humanism skall ges en vid tolkning.
  Styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun, Västra Götalands län.
 2. Förbundstillhörighet
  Förbundet är medlem av Svenska Humanistiska Förbundet.
 3. Medlemskap
  Förbundet är öppet för alla, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas.
 4. Verksamhet
  Förbundet bör årligen genomföra minst fem verksamhetsaktiviteter företrädesvis under månaderna januari - juni och september – december.
  ÅRSMÖTE
 5. Årsmöte
  Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång.
 6. Motioner
  Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmötet skall skriftligt anmäla detta före januari månads utgång eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.
 7. Extra möte
  Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmötet skall skriftligt anmäla detta före januari månads utgång eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.
 8. Dagordning
  På årsmötet skall förekomma:
  1 Mötets öppnande
  2 Val av mötesordförande
  3 Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare
  4 Godkännande av dagordningen
  5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
  6 Val av två justerare tillika rösträknare
  7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
  8 Föredragning av styrelsens ekonomiska rapportering
  9 Föredragning av revisorns berättelse
  10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  11 Fastställande av budget och verksamhetsplan
  12 Fastställande av den årliga medlemsavgiften
  13 Val av ordförande och styrelseledamöter
  14 Val av en revisor och en revisorssuppleant
  15 Val av valberedning
  16 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  17 Mötets avslutande
  Vid extra möte skall utöver punkt 1-6 och 17 förekomma de ärenden för vilken mötet blivit utlyst.
 9. Kallelse
  Kallelse till årsmöte skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på mötet. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
  Kallelse skall ske senast två veckor före årsmötet och två veckor före extra möte. Kallelse publiceras på Förbundets hemsida och genom mejl.
 10. Rösträtt
  Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtt har endast den medlem som har erlagt sina ekonomiska förpliktelser för innevarande år.
 11. Valberedning
  Vid årsmötet får valberedning utses för tiden fram till och med årsmöte. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval.
 12. Räkenskapsår
  Förbundets räkenskapsår är kalenderår
  STYRELSE OCH REVISION
 13. Styrelsens sammansättning
  Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter.
  Styrelseledamöter väljs av årsmötet för högst ett år.
 14. Konstituering
  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
 15. Firmateckning
  Styrelsen utser, inom sig, firmatecknare.
 16. Styrelsens åliggande
  Styrelsen företräder förbundet och bevakar dess intressen. Styrelsen beslutar å förbundets vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha förbundets ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge ekonomisk redovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
 17. Styrelsens protokoll
  Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av ordföranden. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd.
 18. Beslutsförhet och röstning
  Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.
 19. Revisor
  Årsmötet skall välja två revisorer och en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant väljs för tiden från årsmötet fram till och med nästa årsmöte.
 20. Avgivande av revisionsberättelse
  Revisorn skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
  ÖVRIGT
 21. Stadgeändring
  Beslut om ändring av stadgarna fattas på ett årsmöte. Beslutet är giltigt om två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet.
 22. Upplösning av förbundet
  Beslut om upplösning skall fattas på ett årsmöte om två tredjedelar av de röstberättigande är ense om det.
  Om förbundet upplöses skall samtliga tillgångar tillfalla Svenska Humanistiska Förbundet.

  Stadgarna har antagits på årsmötet 2021.