1. Uddevalla Humanistiska Förbund, som är medlem av Svenska Humanistiska Förbundet, är en ideell förening för främjande av humanistisk bildning. Förbundets verksamhet skall främst ske genom föredrag, diskussioner, studiebesök mm. Därvid bör möjligheter till kamratlig samvaro främjas. Begreppet humanism skall ges en vid tolkning.
 2. Förbundet är öppet för alla och medlemskap vinnes genom anmälan till styrelsen (sekreterare.). Medlemsavgiften bestämmes av årsmötet. Utträde skall anmälas till sekreteraren. Medlem som under kalenderåret ej betalat medlemsavgift skall – om avgift ej inkommit påföljande år – av sekreteraren avföras från medlemsregistret.
 3. Förbundets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som består av högst 11 och lägst 5 ledamöter. Inom styrelsen skall finnas ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
  Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta är eniga. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet.
 4. Förbundet håller sitt ordinarie årsmöte före mars månads utgång och på plats som bestäms av styrelsen. Styrelsen kan anordna extra möte då förbundets angelägenheter sådant kräver och då minst tio medlemmar framställt skriftlig begäran om detta.
 5. Förbundet bör årligen genomföra minst fem verksamhetsaktiviteter företrädesvis under månaderna januari – juni och september – december. Protokoll skall föras vid styrelsemöten och föreningsmöten.
 6. Styrelsens räkenskaper och förvaltning skall granskas av två därtill av årsmötet valda revisorer, som i före årsmötet avgiven revisionsberättelse skall antingen tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Räkenskaperna skall omfatta kalenderår och vara avslutade och till revisorerna för granskning överlämnade före januari månads utgång.
 7. Förbundet skall ha en valberedning bestående av tre medlemmar varav en skall utses som sammankallande.
 8. Medlemmarna skall skriftligen kallas till årsmötet minst fjorton (14) dagar i förväg. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
  a) frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning
  b) val av mötesordförande och två justeringsmän
  c) revisorernas berättelse för det gångna året
  d) beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  e) val av ordförande i förbundet
  f) val av vice ordförande i förbundet
  g) bestämmande av antalet övriga styrelseledamöter samt val av dessa
  h) val av två revisorer och ersättare för dessa
  i) val av ledamöter i valberedningen varav en som sammankallande
  j) bestämmande av årsavgift för medlemmarna
  k) övriga ärenden som framlägges av styrelsen eller medlemmarna
 9. Vid sista styrelsemötet varje år skall ombud utses att representera förbundet vid Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte.
 10. Dessa stadgar kan ändras vid förbundets årsmöte. Ändringen kräver att minst två tredjedelar av närvarande ledamöter biträder beslutet.
 11. Uddevalla Humanistiska Förbund kan upplösas om vid årsmötet två tredjedelar av de närvarande medlemmarna efter omröstning bestämmer detta. Innan beslut om upplösning fattas skall genom enkel majoritet årsmötet besluta om hur förbundets samtliga tillgångar skall disponeras med målsättningen att förbundets syfte samtidigt beaktas.

UHF:s verksamhetsplan 2015-2016

”Tradition och förnyelse”
1. Föreläsningar
a/ Kvalitet. Oförändrad, mycket god standard
b/ Tema. För en termin tema, den andra friare föredrag. Om möjligt!
c/ Bokning av föreläsare – bokningsförfarande enligt PM
d/ Statistik
i/ Räkna besökare och bokföra
ii/ Klassificera ämnesområde för resp föredrag och bokför
e/ Reserv. Förbered diskussion av UHF-ärende om föreläsaren uteblir.
Ämne, lokal, smågrupper

2. Utveckling av eftersits
a/ Stimulera diskussion med föreläsare
b/ Diskussionsledare/moderator utses i förväg. Rollen är beroende av
föredragshållarens ev egna initiativ
c/ Aktivare publik. Interaktion

3. Medlemsutveckling
a/ Rekrytering
b/ Kartläggning av utveckling
i/ Inkommande
ii/ Avgående
c/ Registrering: familj och medlemmar
i/ Återkommande rapport till styrelsen
ii/ Ev ta fram ett medlemskort

4. Ekonomi
a/ Ekonomi i balans
b/ Aktivt planera för höjt bidrag från kommunen
c/ Söka samarbetspartner till föredrag m m, så att flera delar kostnaden
d/ Överväga jakt på sponsorer

5 Marknadsföring
a/ Av vårt UHF som förening i sig, men också inom Kulturrådet
b/ Av vår verksamhet med föreläsningar m m
c/ Riktas mot
i/ Invånarna i Uddevalla
ii/ medborgarnas företrädare och deras tjänstemän
iii/ media
iiii/närliggande föreningar och institutioner